Letní super chalupaření ZDE >
Tady si vyberete.

Všeobecné obchodní podmínky

CA ALKA TRAVEL a CA ALKA TRAVEL CZ (dále jen CA) zprostředkovává pro své klienty pobyty v chatách, chalupách, rodinných domech, kempech, chatových osadách, apartmánových domech, penzionech, hotelech a jiných zařízeních na území ČR a SR. 

Všeobecné podmínky zde obsažené upravují vzájemný smluvní vztah mezi klientem a CA Alka Travel - Petr Košťál a Alka Travel CZ - Jitka Košťálová. Podmínky jsou pro obě strany závazné a vstupují v platnost dnem, kdy klient obdrží od CA potvrzenou elektronickou závaznou objednávku (viz Obč. zákoník v platném znění) nebo písemnou závaznou objednávkou zaslanou klientem do CA. Za potvrzení ze strany CA se nepovažuje automatická odpověď ze stránek www.alkatravel.cz. Za smluvní vztah s CA (platí i pro všechny spolucestující) na rezervovaný objekt či službu nese odpovědnost klient, který závaznou objednávku odeslal nebo podepsal. CA je oprávněna zprostředkovat pobyt pouze osobě starší 18 let.

-----

Práva a povinnosti klienta: klient má právo být řádně seznámen s nabízeným objektem, cenou a dalšími důležitými informacemi potřebnými k bezproblémovému uzavření smluvního vztahu, využít všech zaplacených služeb.

Klient je povinen v dohodnutém termínu uhradit objednané služby CA. Dále je povinen předat Voucher (pronajímací poukaz) vystavený CA, majiteli objektu nebo recepci rekreačního zařízení při nástupu na pobyt, zaplatit kauci a poplatky pro obecní úřad (pokud není uvedeno jinak), v případě pronájmu v soukromí sepsat s majitelem objektu při příjezdu na objekt předávací protokol (vystavuje majitel objektu) a doplatit objednané služby.

-----

Práva a povinnosti CA: CA si vyhrazuje právo úpravy cen pronájmů v případech, které nešlo předem předvídat. Dále si vyhrazuje právo na navýšení cen u pobytů v zahraničí v případě výrazné změny kurzu Kč. O této skutečnosti musí být klient předem informován. CA si vyhrazuje právo zrušit pobyt v případě, že by se ze závažných důvodů nemohl uskutečnit (změna majitele, náhlé nutné opravy objektu, úmrtí, neobyvatelný dům v důsledku přírodní katastrofy apod.). V těchto případech je CA povinna poskytnout klientovi náhradní pronájem nebo mu neprodleně vrátit celou zaplacenou částku. V případě, že klient odmítne náhradní pronájem, nemá již nárok na jakékoliv další náhrady. CA neodpovídá za dodatečné změny, které mohou nastat v průběhu roku ze strany třetích osob (státní úřady, policie, soukromé osoby, apod.) - jedná se hlavně o uzávěry silnic, restaurací, parkovišť, sportovišť, rekreačních zařízení, přístupových cest k objektu, lyžařských vleků, koupališt, rybníků, hradů, zámků apod. Zároveň neručí za změny cen doplňkových služeb obsažených v katalogu, které klient platí na místě (jedná se např. o ceny za parkování, ceny v půjčovnách sportovních potřeb, ceny za vleky, koupaliště, sauny, rybaření apod.). Uváděné vzdálenosti jsou získané od majitelů objektů nebo z veřejných zdrojů a jsou pouze orientační. CA nezajišťuje pro své klienty dopravu. CA si vyhrazuje právo na určení názvu nabízeného objektu, který nemusí být vždy stejný jako název obce, ve které se objekt nachází.

-----

Objednávky a platby:

• klient zašle objednávku e-mailem nebo poštou do CA (zde musí být vždy uveden počet osob, počet dětí, adresa, telefon, požadovaný objekt - popř. náhradní objekt, termín), při telefonickém kontaktu s CA stačí uvést adresu, e-mail, vybraný objekt, termín a telefonický kontakt na pověřenou osobu. CA poté vystaví a zašle potvrzení závazné objednávky a potvrzení pronájmu s rozpisem platby k úhradě.

 standardní způsob úhrady služeb: klient hradí CA max. 50 % zálohu z celkové částky služeb při objednávce, doplatek musí klient uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt (není - li dohodnuto jinak). Při objednávce kratší než 30 dní před čerpáním služeb uhradí klient CA celou částku najednou (pokud není předem dohodnuto jinak).

• potvrzení závazné objednávky obsahuje potvrzení CA o rezervaci objektu pro klienta, způsob provedení a vyčíslení platby (popř. požadované doklady pro zaměstnavatele), nebo složenku k úhradě zálohy na objednané služby.

• klient je povinen uvést vždy před vystavením potvrzení závazné objednávky ze strany CA jiný, než standardní způsob platby. Pokud např. pobyt hradí zaměstnavatel fakturou, je nutné tuto skutečnost uvést již při objednávání služeb, spolu s údaji, které jsou nezbytné pro tento úkon. První a druhá faktura za konkrétní pobyt je CA vystavena klientovi zdarma. Třetí a každá další faktura na stejný pobyt je zpoplatněna částkou 100,-Kč/1 faktura. Za dodatečné změny (po vystavení potvrzení objednávky ze strany CA) ve způsobu platby, změny tiskopisů a jednotlivých faktur pro zaměstnavatele apod. účtuje CA jednorázový poplatek 250,-Kč. Jiné změny: poplatek dle dohody. 

• klient stvrzuje zasláním vyplněné závazné objednávky na služby, že byl seznámen se Všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.

• nejdéle 7 dní před nástupem na rekreační objekt zašle CA klientovi nájemní - ubytovací poukaz (Voucher) s příjezdovou cestou k objektu a s dalšími potřebnými informacemi týkajícími se čerpání služeb.

• Voucher – ubytovací poukaz zasílá CA klientům do e-mailových schránek, jiným způsobem pouze na vyžádání klienta a potvrzení od CA

• bez doplacení objednaných služeb hotově majiteli objektu při nástupu na pobyt nebude klient ubytován.

• nejkratší doba pobytu u pronájmů v soukromí je na min. 3 placené noci. V případě pobytu pá - ne to znamená, že cena za noc = cena za den (příjezd i odjezd lze dohodnout individuálně). Chatu či chalupu nelze pronajmout na jednu noc.

----

Rekreační pobyty:

• pobyty na rekreačních zařízeních jsou v hlavní sezóně (léto - zima) týdenní, u hotelů, penzionů, chatových osad lze stanovit pobyt kratší. Při ubytování v mimosezóně lze zajistit pobyt i na vybraných chatách a chalupách kratší než týden (pokud není uvedeno u jednotlivých objektů jinak).

• nástup a ukončení je vždy v sobotu (pokud není uvedeno jinak), standardní příjezd na objekt je od 15.00 do 17.00 hod. nebo dle dohody s provozovatelem před příjezdem na pobyt, odjezd do 9.30 hod. (nebo dle dohody s provozovatelem). V průběhu pronájmu je možné využít doplňkové služby nabízené ubytovatelem (jízda na koni, sauna, bazén, fitcentrum, tenis. kurty, hřiště, garáž apod.) - tyto služby jsou většinou za poplatek s úhradou u majitele při pobytu.

• venkovní bazény u objektů jsou v provozu zpravidla od 15.06. - 15.09. (vždy s přihlédnutím k aktuálnímu počasí)

• o vhodnosti objektu pro pobyt malých i větších dětí rozhoduje výhradně klient.

• u některých objektů lze s sebou vzít psa či kočku, zde může majitel objektu požadovat poplatek 10 až 150,-Kč za 1 zvíře a noc.

• u objektů, kde není energie zahrnuta v ceně je klient povinen zaplatit majiteli objektu při odjezdu skutečně spotřebovanou energii (elektřina, plyn), u objektů s krbem a topením na tuhá paliva (dřevo, uhlí) může majitel požadovat poplatek za otop.

• v ceně nejsou zahrnuty místní poplatky za rekreační pobyt pro obecní úřad - splatné při nástupu na pobyt majiteli objektu, běžně se ceny pohybují od 15 do 60 Kč za osobu a den. 

• klient skládá při nástupu na pobyt vratnou kauci od 1.500 do 15.000 Kč (zpravidla dle velikosti objektu). Tato kauce se po ukončení pobytu vrací v plné výši, pokud nedošlo k poškození majetku majitele, v opačném případě má majitel právo si z této kauce uhradit případné škody.

• maximálním počtem osob na objektu se rozumí počet všech osob bez rozdílu věku po celou délku pobytu. V průběhu pobytu nelze ani měnit osoby (nahlášené při příjezdu na objekt) za jiné (nenahlášené) osoby.Překročení této kapacity kdykoliv v průběhu pobytu je důvodem k předčasnému ukončení pobytu bez finanční náhrady nebo k doplacení pobytu za osoby navíc. Max. kapacitou objektu se rozumí součet všech pevných lůžek a přistýlek na objektu. 

• klient je povinen předat majiteli (provozovateli) po ukončení pronájmu objekt ve stejném stavu a uklizený tak jako jej převzal. Pokud tak neučiní, má majitel (provozovatel) objektu právo na přiměřenou srážku z kauce za případný dodatečný úklid.  

----- 

Standardní vybavení objektů a cena: nabízené rekreační objekty jsou vybaveny dle nabídky v katalogu nebo na webových stránkách CA. V základu nabízejí vybavenou kuchyňku k vaření, vodu, WC, energii (topení, vaření, ohřev vody apod.) a povlečení (pokud není uvedeno v nabídce nebo na potvrzené objednávce jinak). Cena je stanovena za pronájem celého objektu a maximálního počtu ubytovaných osob.  

-----

Voucher - ubytovací poukaz je doklad o předplacených službách a obsahuje veškeré potřebné informace k pobytu (příjezdová cesta, kontakt na provozovatele objektu, čas příjezdu apod.). Klient je povinen tento doklad předat provozovateli při příjezdu. Bez tohoto dokladu nebude klientovi umožněn pronájem. Rozhodne - li se klient pro předčasný odjezd z objektu, je povinen osobně předat objekt provozovateli objektu (chata, chalupa, apartmá), klíče od objektu (pokoje) a zapsat do Voucheru nebo předávacího protokolu důvod odjezdu. Předčasným odjezdem nevzniká klientovi právo na vrácení nespotřebované platby za objednané služby.

-----

Stornovací podmínky: vstupují v platnost dnem zaslání závazné objednávky klientem nebo zaplacením zálohy za objednané služby.  Storno poplatky se počítají ode dne písemného doručení stornovaného pobytu do sídla CA. Každý klient má právo objednaný pobyt zrušit a to výhradně písemnou formou. Pokud za sebe klient zajistí náhradu, storno poplatky se neúčtují. Každé přeložení stejného klienta na jiný objekt, je vždy považováno za storno původního objektu a termínu a je klientovi vyúčtováno dle stornovacích podmínek. CA si vyhrazuje právo zrušit klientovi závazně objednaný pobyt a to v případě, kdy klient neuhradí včas a v termínu předepsanou zálohu nebo doplatek pobytu. V tomto případě klient uhradí CA storno poplatky dle níže uvedených stornovacích podmínek.

-----

Stornovací podmínky (chaty, chalupy, apartmá):  

* dříve než 65 dnů před nástupem        -         15% z celkové částky za pobyt (pronájem)

* od 64 do 31 dnů před nástupem         -         30% z celkové částky za pobyt (pronájem)

* od 30 do 22 dnů před nástupem         -         60% z celkové částky za pobyt (pronájem)

* od 21 do 8 dnů před nástupem           -         85% z celkové částky za pobyt (pronájem)

* od 7 dnů do nenastoupení na pobyt   -        100% z celkové částky za pobyt (pronájem)

 

Stornovací podmínky (ostatní rekreační objekty): 

* dříve než 35 dnů před nástupem          -         300,- Kč/osoba

* od 34 do 22 dnů před nástupem           -         40% z celkové částky za pobyt (ubytování)

* od 21 do 15 dnů před nástupem           -         60% z celkové částky za pobyt (ubytování)

* od 14 do 8 dnů před nástupem             -         85% z celkové částky za pobyt (ubytování)

* od 7 dnů do nenastoupení na pobyt     -        100% z celkové částky za pobyt (ubytování)

-----

Závaznou objednávku (odeslanou elektronicky nebo písemně a potvrzenou CA) nebo již zaplacenou objednávku, nelze bezplatně zrušit během 14 dnů od rezervace dle Občanského zákoníku. Konkrétní znění § 1837: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o pronájmu, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“

Reklamace: Za technický a hygienický stav a vybavenost pronajímaného objektu a okolí přináležícího k objektu vždy odpovídá majitel objektu. V těchto případech je nutné vždy vyřídit reklamaci včetně finančního vyrovnání nebo jiné náhrady přímo na místě mezi klientem a majitelem objektu a to vždy s písemným dokladem podepsaným oběma stranami. Tyto situace CA neřeší. Reklamovat nelze také název objektu uváděný CA v nabídce, vzhledem k jeho umístění. Dále případný výskyt hmyzu, hlodavců nebo jiné fauny v objektu nebo v jeho okolí stejně jako pavučiny nebo mlhu a déštivé počasí. Reklamaci zprostředkovatelských služeb poskytnutých CA uplatňuje klient výhradně písemnou formou a to nejpozději do 7 dní po ukončení pobytu na adresu CA. Ta klienta vyrozumí o vyřízení reklamace nejdéle do 30 dní po jejím obdržení. 

-----

Pojištění: ceny neobsahují pojištění. Za poškození klienta, krádež, úraz nebo zničení majetku a věcí v průběhu pobytu CA neodpovídá a nenese jejich následky. CA doporučuje pro tento případ uzavřít pojištění pro cesty a pobyt před odjezdem viz sekce Pojištění storna. Pojištění storna NEzajišťuje AlkaTravel. AlkaTravel tuto službu jen zprostředkovává a případné řešení škodé události je nutné řešit přímo s pojišťovnou. 

-----

Zpracování osobních údajů:  AlkaTravel dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chrání osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků jím provozovaných webových rozhraní. Zákazník rezervující si zde pobyt, katalog nebo jinou formu vyplňující formuláře se svými osobními údaji souhlasí se zasláním tištěného katalogu na jím uvedenou adresu, vyřízením rekreačního pobytu dle zadání, komunikací na jím uvedené kontakty včetně zasílání nepravidelných novinek do emailu a se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro účely účetní, zpravodajské a pro kompletní zpracování a vyřízení pobytu (tedy i pro komunikaci s provozovateli rekreačních objektů, jež si klient objedná). Souhlas se dává na dobu neurčitou. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv zrušen písemně či jinou vhodnou formou.

-----

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 01.11.2022 a platí pro všechny rezervující klienty rezervující na reklamním portálu AlkaTravel.cz

 

TIP: další infromace najdete i v sekci Časté dotazy 

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás